Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 8-9-2013Κυριακή 8-9-2013

Η συνεδρίαση ξεκίνησε και τα θέματα ήταν τα εξής

  • Αναφορά του προέδρου στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του συλλόγου και περισσότερο στην τελευταία εκδήλωση του μνημοσύνου στους εκλειπώντες οικιστές.
  • Αναφορά οικονομικής κατάστασης του συλλόγου από τον ταμία.